តួនាទីទឹកក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មខ្មែរ

Image

ការងារស្ថាបត្យកម្ម ជាការងារសិល្បះ និងបច្ចេកទេស សម្រាប់រចនាប្លង់អគារអោយ មានភាពចាប់អារម្មណ៍ និងផ្តល់នូវសុភមង្គលក្នុងការរស់នៅ និងប្រើប្រាស់ ។

យើងឃើញថា រាល់គម្រោងប្លង់ស្ថាបត្យកម្ម និងសំណង់អគារ គឺពិតជាមិនអាចខ្វះបាននូវសារធាតុទឹក សម្រាប់ជានិមិ្មតរូបសា្ថបត្យកម្ម សោភ័ណ្ឌភាព និងធ្វើអោយល្បាយសំណង់មានគុណភាពល្អ។ Continue reading